Czym jest Copywriting ?

Copywriting jest jedną z najbardziej znanych metod w Internecie. Jak sama nazwa wskazuje, jest to dobieranie treści, jednak nie w tak dokładny sposób jak nazwa mogłaby to nam przedstawiać. Używając Copywritingu naszym zadaniem jest stworzenie tekstu który będzie nie tyle co wartościowy merytorycznie jak reklamowo, tak więc naszym głównym zadaniem jest stworzenie tekstu w oparciu o frazy w których nasz serwis jest pozycjonowany. Nie jest to bardzo prosta metoda, tak więc trzeba pamiętać iż zlecenie takiego tekstu wiąże się nie raz z wydaniem większej kwoty niż w przypadku zwykłego artykułu na dany temat. Copywriting jest metodą która często jest wykorzystywana również na wielu innych serwisach które kolekcjonują tego typu artykuły ? jednak w tym wypadku chodzi o to aby umieścić również w tekście link do naszego serwisu który będzie odpowiednio wyświetlany na serwisie który zbiera takie właśnie artykuły.

ŁĄCZNE WYSTĘPOWANIE GRUP CZYNNIKÓW

Łączne występowanie tych trzech grup czynników tłumaczy szybką ewolucję ruchu w kierunku wykreowania i zalegalizowania swej własnej organizacji. Decydowały o tym przede wszystkim gotowe wzorce programowo-organizacyjne (wśród twórców ZMW główną rolę odgry­wali jej byli aktywiści), co miało zapewne istotne znaczenie dla możliwości szybkiego osiągnięcia – w drodze kompromisu – wymaganego stopnia jednolitości tworzonej organizacji, mimo wspólwystępowania nie tylko różnych ale i wzajemnie konkurencyjnych orientacji i nurtów ideowych [Ibidem], Był to bowiem znów proces, z jednej strony, potrzeby kontynuowania wcześniejszych ZMW-owskich doświadczeń, z drugiej zaś – mocno wtedy uświadamianej – potrzeby zabezpieczenia tworzonej organizacji przed ułomnościami jej poprzedniczek. Symptomatyczna w tym względzie jest przyjęta na I Krajowym Zjeździe regulacja statutowa określająca warunki niezbędne dla rozwiązania związku, co stanowić miało barierę dla ewentualnej, kolejnej, administracyjnej jego likwidacji.

PODRĘCZNIKOWE USTALENIA

Korzystając z podręcznikowych ustaleń można powiedzieć, że początek tego ruchu miał charakter przede wszystkim reformatorski (świadczyć o tym może między innymi fakt skutecznego przystosowania się wyrosłej na bazie ruchu organizacji do zasadniczo zmienionych warunków w okresie stanu wojennego i później­szym), towarzyszyły mu jednak również pewne elementy ruchu ekspresywnego i symptomy ruchu rewolucyjnego [Szczepański 1972, s. 484 i n.]. Przyjmując powyższą genezę powstania Związku Młodzieży Wiejskiej w 1980 roku wyjaśnienia, wymaga kwestia warunków odpowiedzialnych za rozwinięcie się tak szerokiego ruchu społecznego zdolnego do wykreowania swej organizacyjnej nadbudowy. Analizując historyczno- socjologiczne i polityczne uwarunkowania temtego okresu autorzy pierwszego raportu o obecnym Związku Młodzieży Wiejskiej [ZMW: stan i perspektywy… 1988] wymieniają trzy grupy czynników, które ich zdaniem stanowią główne przyczyny powstania ZMW w 1980 roku.

FUNKCJE ZAŁOŻEŃ

Chcąc udzielić odpowiedzi na tego typu pytania – z pominięciem niezbędnej w takich przypadkach rozbudowanej argumentacji empirycznej – należy przyjąć określone założenia, które (w obrębie ich obowiązywania) czyniłyby przedstawione odpowiedzi zasadnymi.Wydaje się, że funkcje taką spełnić może założenie o Związku Młodzieży Wiejskiej jako instytucjonalizacji spontanicznie rozwijającego się mchu społecznego. Nawet najbardziej pobieżna analiza faktów z tamtego okresu potwierdza tezę o modelowym wręcz (zgodnym z klasycznymi kryteriami) charakterze ruchu młodowiejskiego. Tezę tę potwierdza m. in. analiza zamieszczonego w książce K. Janika „Ruch młodzieży u progu lat osiemdziesiątych” [1986] kalendarium wydarzeń (mimo, że autor wyciąga z niej zgoła odmienne wnioski [Cichocki, Głuszyński 1986]), jak i opracowane przez Ośrodek Analiz Społecznych ZMW relacje uczestników i obserwatorów analizowanych wydarzeń [Kształtowanie … 1987].

PIERWSZY Z ISTOTNYCH PROBLEMÓW

Pierwszym z istotnych problemów, koniecznych do rozważenia, jest kwestia wyjaśnienia przyczyn powstania w 1980 roku Związku Młodzieży Wiejskiej. Nie brak bowiem w tym względzie nawet zasadniczo przeciwstawnych poglądów. Aby uniknąć niebezpieczeństwa – skądinąd mało atrakcyjnego poznawczo – analizowani? tego typu przeciwstawności, a tym bardziej dalszego rozszerzania ich repertuaru, warto na wstępie dookreślić przyjętą w niniejszym opracowaniu perspektywę analizy. Polega ona, z grubsza biorąc, nie na rekonstruowaniu pojedynczych zdarzeń i zachowań konkretnych ich autorów, ale na rekonstruowaniu procesów umożliwiających emanacje tych zdarzeń i zachowań. Interesuje więc nas nie tyle szczegółowy, zindywidualizowany obr«iz „powstawania ZMW”, ile odpowiedź na pytanie: dlaczego ZMW w tamtym czasie społecznie zaistniał; dlaczego przybrał taki a nie inny kształt?; co decydowało o jego dalszej ewolucji?

WPŁYW DZIAŁALNOŚCI

Jej działalność wpływała przecież na budowanie podmiotowości klasy chłopskiej, umacniała sektor gospodarstw rolniczych, racjonalizowała stosunki społeczne na linii wieś – miasto, co przecież dość wyraźnie kłóciło się z oficjalnie wówczas upowszechnianymi (także w obrębie samej organizacji) enuncjacjami na temat przyszłości wsi i rolnictwa w Polsce.Powyższe, fragmentarycznie jedynie zasygnalizowane zjawiska i próby ich interpretacji, wskazują na wzajemne przeplatanie się elementów ciągłości i zmiany w okresie poprzedzającym ostatnie powstanie Związku Młodzieży Wiejskiej. Uzasadniają one także hipotezę, że sposób kolejnego odrodzania się Związku oraz kształt, jaki ostatecznie on przybrał (nadal podlegając określonym procesom zmianotwórczym) w istotny sposób określony był doświadczeniami z bardziej i mniej odległej przeszłości. Poczynione wyżej spostrzeżenia pozwalają – jak się wydaje – formułować określone hipotezy przydatne dla rozumienia bieżących doświadczeń związku, co stanowi zasadniczy przedmiot niniejszego opracowania.